custodia

Inrättande av Custodia i Sverige

DEKRET

(Prot. N. 00204/03)

Historien om Kapucinernas närvaro i Sverige började 1985 när dåvarande ordensgeneralen, Br. Flavio Roberto Carraro, tillsammans med ordens styrelse (general-definitorium), vid mötet den 30 januari 1985 beslutat att undersöka möjligheten av att orden börja sitt arbete på skandinavisk mark.

I maj månad samma år besökte ledamoten i ordens styrelse (generaldefinitorn), Br. Pacyfik Antoni Dydycz tillsammans med provinsialen i Warszawa, Br. Kazimierz Synowczyk Stockholm för att träffa Msgr Hubertus Brandenburg, biskop i Stockholms stift, och för att i första hand undersöka de allmänna förutsättningarna. Efter det första mötet fick Kapucinordern en officiell inbjudan att etablera sig i Sverige.

Ordensgeneralen föreslog därefter provinsen Warszawa att acceptera inbjudan till Sverige. Detta förslag välkomnades av provinskapitlet i provinsen Warszawa i juni månad 1985.

Den 8 oktober 1986, avreste, under lydnad mot provinsialen, br. Maksymilian Macioszek, BRS. Tomasz Nitkiewicz, Piotr Mucha och Jan Maslowski till Stockholm, och bosatte sig i ett hus intill domkyrkan, för att genast börja studera det svenska språket.

Därefter, efter förlusten av två av de första Kapucinerna i Sverige, kom två andra bröder från Polen: Tomasz Wojcik och Jozef Chrzanowski. De levde tillsammans med br. Jan Maslowski i Lidköping, där den första Kapucin-församlingen på svensk mark bildades den 3 november 1988. Huset (klostret) inrättades kanoniskt den 30 december 1989 genom ett dekret av den regionala superioren, br. Roman Kotowski.

År 1996 flyttade klostret till Skövde. Tack vare finansiell hjälp ifrån orden inköptes i maj 1994 ytterligare ett hus, denna gång i Stockholm, i syfte att utgöra basen för en ny Kapucinsk närvaro där. Provinsialkapitlet 1994 röstade för att etablera ett hus i Sveriges huvudstad, och detta genomfördes genom Provinsialen Br. Kazimierz Synowczyk den 9 april 1995.

Den Kapucinska närvaron i Sverige har inte varit fri från svårigheter, främst p g a skillnaderna i kulturellt och religiöst avseende. Efter det kanoniska besök av Ordensgeneralen, br. John Corriveau, och ledamoten av ordensstyrelsen (Allmänna Definitorn), br. Tadeusz Bargiel, som ägde rum i juli 1999, analyserade provinsal-kapitlet av år 2000 situationen och beslutade att förstärka insatserna för att utveckla detta uppdrag. För detta ändamål godkändes i augusti 2000 ytterligare ett grundande, denna gång i Göteborg-Angered, och ett antal bröder, från provinsen Warszawa, flyttade dit för att stärka den Kapucinska närvaron. För närvarande består denna närvaro av tio bröder, alla i eviga löften: Jozef Chrzanowski, Jan Maslowski, Jan Nowosielski, Andrzej Konopka, Marek Rubaj, Jaroslaw Daniluk, Miroslaw Jankowski, Ryszard Zielinski, Wojciech Sugier och Slawomir Pikula.

Kapucinordens europakonferens arbetade under sitt möte den 7-10 oktober 2002, i Zakroczym i Polen, med den närmaste framtiden för Kapucinernas arbete i Sverige. Konferensen rekommenderade upprättandet av en delegation eller en Custodia, i enlighet med statuterna (jfr rapporten av br. Jure Sarcevic, ledamot i ordensstyrelsen (General Definitor), daterad den 11 oktober 2002, Prot. N. 00830/02).

Den 14-21 oktober 2002 gjorde br. Jure Sarcevic ett pastoralt besök hos sina bröder i Sverige. Under besöket hölls, den 16-17 oktober 2002 ett „prov-kapitel”. Det var en lång diskussion om framtiden för Kapucinerna i Sverige, och deras åtaganden och apostolat. De „svenska” bröderna värderade sitt uppdrag mycket positivt, och är övertygade om att framtiden för närvaron i stort sett verkar vara lovande. För närvarande är de pastorala åtagandena i stort sett begränsade till församlingstjänst, med stöd till olika grupper och religiösa kommuniteter. Trots den mycket låga andelen katoliker i Sverige (endast 1%) finns ett gott hopp om att en autentisk Franciskansk-Kapucinsk närvaro kan locka kallelser och bidra till att orden slår rot, och får fotfäste på Svensk mark.

Besöket av ledamoten i ordensstyrelsen, den allmänna Definitorn, under oktober 2002 hade som främsta syfte att bedöma utsikterna för utvecklingen av Kapucinernas närvaro i Sverige och dess eventuella upphöjelse till en delegation eller custodia. Gästen drog slutsatsen att den bästa lösningen var att inrätta en custodia, ett förslag som alla bröder i Sverige enhälligt stödde. I sin skrivelse av den 6 november 2002 (Prot. N. 00877/02) begärde ledamoten i ordensstyrelsen, General definitorn, att provinsialen i Warszawa, br. Piotr Stasinski skulle fastställa denna svenska custodia. Vid sitt möte den 28 november 2002 tog styrelsen upp denna begäran och uttryckte sitt samtycke till upprättandet av denna nya custodia.

Därför, efter att ha inhämtat samtycke från ordensstyrelsen, det allmänna definitoriet, och i enlighet med de bestämmelserna i den kanoniska lagen och våra statuter (jfr 111,1) upprättar vi Custodian i Sverige under provinsen i Polen, och förklarar den etablerad, med alla rättigheter och skyldigheter för Custodier i vår orden.

Detta förordnande träder i laga kraft den 6 april 2003, samma dag som den utfärdas. Gränserna för custodian kommer att vara densamma som för Sverige som nation. Den nya custodia kommer att förkunna Guds ord under beskydd av vår grundare, Franciskus av Assisi.

Vi räknar som medlemmar av vård av Sverige:

alla bröderna som vid tidpunkten för etableringen, under lydnad, levde i detta område, och alla de bröder som kommer att ha sin verksamhet i denna custodia.

I enlighet med No 111,4 i våra statuter, efter att ha inhämtat och beaktat rådgivande röster från de bröder som avlagt sina eviga löften och tjänstgör i Sverige, och med det samtycke av ordens styrelse, det allmänna definitoriet, som gavs under vårt möte den 31 mars 2003, utser vi härmed till Ordinarie Superior, och till hans rådgivare, följande bröder:

Ordinarie Superior: Br. Marek Rubaj

Förste rådgivare: Br. Jan Maslowski

Andre rådgivare: Br. Andrzej Konopka

Härutöver skall alla bröder, som avgivit sina ständiga löften, deltaga i denna custodias första kapitel, vilket skall hållas inom ett år (jfr statuterna 111,4). Detta kapitel har att diskutera dessa bröders liv och vittnesbörd, och att förbereda stadgar för den nya custodian, liksom att definiera procedurer för val och för ledningsfunktioner.

Jag vill ta detta tillfälle i akt för att innerligt tacka provinsen Warszawa för alla dess ansträngningar i Sverige, särskilt för inrättandet av denna nya territoriella enhet. Jag gratulerar bröderna av den nya custodia och rekommenderar dem till förbön för vår grundare den helige Franciskus av Assisi som är utsedd till skyddshelgon, och jag nedkallar ett överflöd av gudomlig välsignelse över dem.

Givet i Rom, i vår Generalcuria, 31 mars, 2003

Br. John Corriveau

Ordensgeneral, OFMCap

Br. Marek Przeczewski

Generalsekreterare, OFMCap.