Litania till Den Helige Franciskus av Assisi

francUr Via Franciscana Ad Cælestem Hierusalem, 1751

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig
Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss
Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss
Gud Son, världens Frälsare
Gud Helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria, du Obefläckade Avlelse, bed för oss
Helige Franciskus, du serafiska Helgon
Helige Franciskus, du blomma av Guds nåd
Helige Franciskus, du Kristi trogna efterföljare
Helige Franciskus, du som längtade efter att få förena dig med Kristus i martyriet
Helige Franciskus, du som bar Kristi Sårmärken på din kropp
Helige Franciskus, du som har fått kraft av Gud att göra under
Helige Franciskus, brinnande av kärlek till dina medmänniskor
Helige Franciskus, du ödmjukhetens vän
Helige Franciskus, du botgöringens föredöme
Helige Franciskus, du lydnadens lysande exempel
Helige Franciskus, du kyskhetens förtrogne
Helige Franciskus, du beundrare av Guds skapelse
Helige Franciskus, du de fattigas patriark
Helige Franciskus, du levande bild av evangeliska dygder
Helige Franciskus, du grundare av de tre Ordnarna
Helige Franciskus, du Kristi riddare
Helige Franciskus, du den Ondes besegrare
Helige Franciskus, du Kyrkans pelare
Helige Franciskus, du den katolska trons Beskyddare
Helige Franciskus, du Beskyddare av dem som försvarar
sanningen
Helige Franciskus, du besegrare av världens vrede
Helige Franciskus, du förnyare av kristna seder
Helige Franciskus, du vägvisare för de vilsegångna
Helige Franciskus, du läkare för de själsligt sjuka
Helige Franciskus, du modige förespråkare hos Gud
Helige Franciskus, du vår helige fader
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förskona oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förbarma Dig över oss, o Herre
F. Bed för oss Helige Franciskus,
Alla att vi blir värdiga Kristi löften.
F. Låt oss bedja. O Gud, Du som genom den Helige Franciskus´ förtjänster berikat Din Kyrka med en ny familj, den Serafiska Orden, ge oss nåden att vi efter hans föredöme är fria från kärlek till det jordiska och så blir uppfyllda med längtan efter det Himmelska. Genom Jesus Kristus vår Herre.
Alla Amen.