Helige Ande – ge mig av din gåva

PINGSTDAGEN

Helige Ande – ge mig av din gåva

”Herre, sänd ut din Ande och gör jorden ny.” Dessa ord är omkvädet i dagens responsoriepsalm. Runtom i världen ber kyrkan idag på ett särskilt sätt om den helige Andes gåva. Och hela kyrkan tackar idag för denna Andens gåva som vi har fått. För det är tack vare den helige Ande som kyrkan lever och för vidare det glada budskapet om Guds kärlek till alla människor. Kyrkan tar, från den första Pingstdagen, emot den helige Ande för att ständigt på nytt kunna förverkliga Guds närvaro i denna vår värld.

När vi firar denna högtid – Pingstdagen – då ber vi just med dessa ord: ”Herre, sänd ut din Ande och gör jorden ny.” Denna kyrkans ständiga bön är en bön om Guds hjälp. Det är en bön om Anden som Jesus själv kallar Hjälparen, som vi läser hos Johannes: ”Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande.” (Joh 14:16-17) Och vi ser denna Andens hjälp i kyrkans historia genom årtusenden och i vår egen tid. Vi tror på den helige Andes verkan vid de händelser i vår kyrkas historia som varit avgörande för dess framväxt. Allt i från den första Pingsten – när apostlarna gav alla folk möjlighet till frälsning genom förkunnelsen om det glada budskapet. Just då, just tack vare Andens kraft, kunde ALLA som ville lyssna, höra om ”Guds stora gärningar.” Och sedan dess, sedan den första Pingsten, fortsätter den helige Ande att stödja och hjälpa kyrkan. Det är genom Andens kraft som alla avgörande händelser har kunnat ske i kyrkans historia – under koncilierna, när påvarna väljes, när kyrkans lära tagit sin form. Det är också samme Ande som hela tiden är närvarande i kyrkans vardag. Det är genom Anden sakramenten får sin verkan: med den helige Andes hjälp får vi förlåtelse i biktens sakrament, genom den helige Andes utgjutande blir eukaristins bröd och vin till den levande Jesus Kristus varje gång vi firar mässa. Och det är Anden som genom kyrkan försöker förnya världens ansikte; skapa fred, frihet och försoning mellan folk och stater.

Därför ber kyrkan varje år under Pingsthögtiden om en ny iver så att den förnyelse som den helige Ande kan ge åt kyrkan ska kunna bli verklighet. Men Anden sänds av Kristus till kyrkan inte bara då stora ting ska ske. Gud ger sin Ande åt varje troende, åt var och en av oss. Därför skall vi idag be: Herre, sänd ut din Ande och ge mig ett nytt hjärta, ett förnyat hjärta. För vi behöver en ständig förnyelse i vårt liv. Vi behöver omvändelsens anda i vårt trosliv – vända oss bort från synd, från det onda och istället välja och vända oss till det goda, till Gud själv. Och det är just den helige Ande som leder oss i denna process.

Om den helige Andes verkan i den troendes liv skriver Paulus i brevet till romarna följande: ”På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.” (Rom 8:26-27)

Johannes Chrysostomos, en av de mest kända av kyrkofäderna, kommenterar dessa Paulus’ ord så här: ”För att visa hur lätt det är att få hjälp fortsätter han: Anden stöder oss i vår svaghet. Uthålligheten är din sak. Anden ger hjälp för att smörja dig med hopp och så lätta dina mödor. Du skall förstå att denna nåd inte bara bistår dig under möda och fara utan också samverkar när det tycks lätt och kämpar vid din sida, och därför säger han: Själva vet vi inte vad vi bör be om. Det säger han för att visa Andens stora omsorg om oss (…).”

Med uthållighet skall vi vända oss till Gud och be om Andens hjälp. Gud ger oss den helige Ande och Anden ”kämpar vid vår sida.” Gud vill inte att vi känner oss ensamma eller övergivna. Samtidigt uppmuntrar han oss till ständig bön så att vi inte glömmer denna Andens närvaro. Den helige Ande bistår oss hela tiden. Både i våra mödor och när det går oss väl, när vi lyckas.

Den heliga Mariam (Maria) Baouardy, en karmelitsyster som på 1800-talet levde i Betlehem, och som i sin orden bar namnet Maria av den korsfäste Jesus, börjar sin bön med dessa enkla ord: ”Helige Ande, inspirera mig (Holy Spirit, inspire me).” Dessa ord kan var och en av oss göra till sin egen bön, kanske särskilt i stunder när vi inte vet med vilka ord vi ska vända oss till Gud för att be om den helige Andes hjälp.
Helige Ande – inspirera mig, helige Ande – ge mig av din gåva. När vi öppnar vårt hjärta för Andens nåd, kommer Anden att ta över och leda oss i vårt liv enligt Guds vilja. Låt oss idag våga be om ett förnyat hjärta för var och en av oss, ett hjärta som bara den helige Ande kan ge åt oss.

Ära vare Fadern…

Korrigering: Carl Hellmor