Effata – öppna dig!

2bc2d0fe3a064ad8ab000c17c9439062_700x700 (621x700)

Effata – öppna dig!

Hos evangelisten Lukas kan vi läsa om hur det gick till när jungfru Maria besökte sin släkting Elisabet. Maria och Elisabet var vid detta tillfälle båda havande. Maria ber en bön, den lovprisning som vi kallar Magnificat – Marias lovsång. Här hör vi de ord som vi alla känner till: ”Stora ting låter den Mäktige ske med mig.” Och det är inte svårt för oss att förstå att Maria uttrycker sig på det här sättet, just i detta sammanhang. För detta var ju det största av allt som hade hänt i hennes liv. Hon hade fått veta att hon skulle bli Guds moder, att hon skulle föda Jesus Kristus, Gud som blev människa för vår skull. Vi alla, liksom Maria, förstår att det Maria fått erfara var det man kan kalla ett riktigt under.

Dagens första läsning, ur profeten Jesajas bok, ger oss också en berättelse om de märkliga ting Herren gör. Profeten talar om de stora händelser och märkliga ting som sker tack vare Guds nåd och allmakt. Jesaja ger oss exempel på dessa Guds under som verkligen är märkliga: blinda får synen tillbaka och de döva sin hörsel; de lama kan åter gå och de stumma får sitt tal tillbaka. Även naturen blir delaktig i Guds under: vattnet bryter fram i öknen, bäckarna flödar i ödemarken och öknen får åter liv.

Också evangeliet berättar om Guds under. Den som är döv och knappt kan tala får, efter Jesu ingripande, tillbaka sin hörsel och sin förmåga att tala. Alltså, ännu en gång detta bevis på Guds allmakt: ett under, ett märkligt ting låter Herren oss få bevittna.

Vi vet att profeterna under tidernas lopp berättar både om stora och små under. I det sammanhanget kan vi lättare förstå berättelserna om de många under som Jesus låter oss bevittna under sin tid på jorden. Även det under som skedde i Marias liv kan i det här sammanhanget sägas vara förväntat, även om det Maria får uppleva naturligtvis är ett under av ett alldeles säreget slag. Och vi kan också läsa om de under som sker i helgonens liv. Alla dessa märkliga händelser, alla dessa under gör att även vi längtar efter att kunna få erfara något extraordinärt, någon händelse i vårt liv som troende som går utöver det vanliga, något vi kanske upplever som ett direkt ingripande i vårt liv som är Guds eget.

När vi nu hört om dessa under hos profeten Jesaja, och när vi själva tänkt och funderat över vilka slags under som skulle kunna ske i ditt och mitt liv, då skall vi börja med att begrunda det som aposteln Jakob säger i dagens andra läsning. Aposteln säger: ”Mina bröder, gör inte skillnad på människor, gör inte åtskillnad, låt inte orätta domar falla.” Då undrar vi naturligtvis: hur hänger nu aposteln Jakobs ord ihop med mirakelberättelserna hos Jesaja? Jo, det Jakob menar är att vi skall sträva efter rättfärdighet, en känsla för våra medmänniskors väl och ve, ett sätt att bedöma andra människors handlingar på ett rättvist sätt, utan orättvisa påståenden och hårda och kanske ofta felaktiga slutsatser. För som vi alla vet är det tyvärr en mänsklig svaghet att snabbt och utan särskild eftertanke döma varandra efter det vi ser.

Och vägen till detta ödmjuka och rättfärdiga bemötande av våra medmänniskor ligger i Jesu ord i evangelietexten: Effata – öppna dig! För bara med Guds hjälp kan vi nå fram till ett ödmjukt och kärleksfullt förhållande till våra medmänniskor. Och för att nå dit skall vi låta det under ske i vårt inre som Jesus avser med orden: effata – öppna dig! Och når vi dithän att vi öppnar vårt hjärtas dörr för Kristus när han bultar, då kära vänner har ett under skett i våra liv. Och det är den sortens under vi skall sträva efter. Visa iver och vänd om! (jfr Upp 3:19 ff.) – är ett annat sådant Guds ord som visar på omvändelsens nödvändighet. Jesus vill alltså att vi öppnar våra hjärtan och själar. Och när vi gör det, då tillåter vi hans nåd verka i oss, inom oss. Och när vi gör detta, det är då som den Mäktige låter stora ting ske även i våra liv. Ett under sker!

Ära vare Fadren…

korrigering: Carl Hellmor