Guds rike inom oss

images (2)

11:e söndagen under året B

Vid ett tillfälle frågade fariséerna Jesus: När kommer Guds rike? De ville helt enkelt veta hur länge man behövde vänta på att Gud skulle återskapa det som var den ”rätta ordningen”. Man kanske skulle kunna säga det som fariséerna tyckte var den ”rätta världsordningen”. Och denna ordning såg för fariséerna ut på följande sätt: Israel, Guds utvalda folk, skall regera över alla andra folk, det vill säga, de hedniska folk som inte trodde på den ende Guden. Fariséerna uppfattade alltså verkligheten som ett Guds rike på jorden, ett rike med all den makt och all den kungliga status som ett mäktigt rike bör ha.

Jesu svar på denna fariséernas fråga gjorde dem mycket besvikna. För det Jesus säger är att det inte går att säga var Guds rike finns. Man kan inte peka på Guds rike och säga: Se där, där är Guds rike! Istället säger Jesus: ”Guds rike är inom er”. Evangelisten Lukas återger dessa Jesu ord lite mer utförligt: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

Även vi alla troende funderar ibland på just detta med Guds rike. Vi tänker: när skall detta rike bli en konkret verklighet för oss? För att bättre förstå vad Jesus menar när han talar om Guds rike som något som vi har inom oss, kan vi påminna oss hans ord som evangelisten Johannes återger. Situationen är då den att Jesus samtalar med Nikodemos. Nikodemos var, som vi vet, medlem av fariséernas råd, och han försökte ansätta Jesus med påståenden för att få Jesus att avslöja sitt gudomliga ursprung. Men Jesus nöjer sig med att konstatera att man måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike. Och vi förstår då att Jesus menar att detta med en ny födelse innebär ett liv i samklang med Guds vilja, ett liv där människan tillåter Gud leda henne. Evangelisten Johannes återger Jesu ord ordagrant: ”San­ner­li­gen, jag säger dig: den som in­te blir född på nytt kan in­te se Guds ri­ke.” Det Jesus gör i samtalet med Nikodemos är alltså att inte begränsa frågan om sitt ursprung bara till sig själv, utan han vidgar perspektivet på ett sätt som för Nikodemos säkert kanske är gåtfullt, när han säger att pånyttfödelse är en förutsättning för att kunna se Guds rike. Den som inte blir född på nytt, kan heller inte se Guds rike.

När Jesus vid slutet av sitt jordiska liv ställdes inför Pilatus, sade han till denne att hans rike inte hör denna världen till: ”Om mitt rike hörde till denna världen, hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag.”

Guds rike är alltså inget vanligt kungarike. Guds rike är en verklighet som redan finns inom oss. Guds rike, den Kristus som vi alla bär inom oss, är något som vi hela tiden måste göra synlig i vårt liv. Vi måste utveckla Guds rike inom oss, förverkliga och fördjupa dessa gudsrikets möjligheter. För det vi kanske inte tänker på varje dag är att Guds rike inom oss har en nästan ofattbar dynamik, en slags sprängkraft och förmåga att förvandla och förändra både oss själva och andra, när och om vi vill bära fram vittnesbördet om Herren Jesus Kristus. Och vi får exempel på detta när vi läser texten i dagens evangelium. Texten om senapskornet.

Där liknas Guds rike vid ett senapskorn, ett utsäde. Och texten beskriver vilken enorm potential det finns i detta lilla, lilla korn. Tack vare naturens förunderliga krafter blir det lilla och till synes obetydliga kornet till ax och fullmoget vete, en gröda som sedan ger riklig skörd. Av detta förstår vi att av det mycket lilla kan på ett märkligt sätt bli något mycket stort.

Guds rike bär vi redan inom oss. Dopet ger oss del av gudsriket. I dopet föddes vi på nytt, till ett liv med Gud. Dopet gav oss alltså del av Guds rikes hela kraft och styrka. Vi har alltså redan inom oss en förmåga att förändras och förvandlas på det sätt som vi kan tala om som just en pånyttfödelse. Och med pånyttfödelsen får vi också möjligheten att se Guds rike.

Guds rike är alltså ingenting vi kan betrakta utifrån, någonting vi kan peka på lite på distans. Guds rike är istället Guds verk och vilja som vi bär inom oss i vårt kristna liv. Ju mer vi tillåter Gud verka i oss, desto mer förändras och formas vi till Guds avbild. Ju mer frimodigt vi bär fram vittnesbördet om Gud inför andra, desto mer lever vi på det sätt Gud vill att vi skall framleva våra liv här på jorden. Även hos profeten Hesekiel får vi hjälp att förstå vad detta med sprängkraften i Guds rike innebär. Profeten talar i en bild om den lilla kvisten på vilken det skjuter ut ett litet skott, som sedan blir till en stor gren som bär frukt, en gren som sedan blir ett träd som ger skugga och bon åt fåglarna. Och allt detta börjar med det lilla skottet eller senapskornet det lilla och till synes obetydliga som sedan blir till något stort och mäktigt. Allt detta under Guds försyn.

Guds rike är alltså redan inom oss, kära systrar och bröder. Låt oss tillåta det att verka i våra liv. Låt oss frimodigt och i glädje bära fram vittnesbördet om Gud och vi skall få se hur kraften som finns i detta vittnesbörd kommer att bära frukt i vårt liv och också i andras.

Ära vare Fadern…

br. Marek Gil OFMCap.

korrigering: Carl Hellmor